Tips og råd

Klagemuligheter

Skal man klage på politiets håndtering av en sak eller anmelde politiet er "Spesialenheten for politisaker" organet som behandler slike klager og anmeldelser.

Men desverre henlegger denne spesialenheten nesten alle sakene. I 2013 henla "Spesialenheten for politisaker" 94% av alle anmeldelsene. Så man bør ikke være alt for optimistisk når man anmelder en sak til denne spesialenheten.

Men vi som forening mot politiovergrep anbefaler og politianmelde alle straffesaker mot polititjenestemenn/kvinner til Spesialenheten. Når da "Spesialenheten for politisaker henlegger anmeldelsen anbefaler vi å ta ut et søksmål mot politiet. Man trenger ingen advokat for å ta ut et søksmål mot noen men betingelsen er alltid at saken på forhånd er henlagt. Ved å ta ut et søksmål så betaler man kun rettsgebyret og da er det retten som tar en vurdering om en politibetjent har gjort noe galt og ikke politiet selv eller Spesialenheten for politisaker.

Om en politibetjent har gjort noe straffbart så er det viktig at denne politibetjenten må stå til rette for sine handlinger.

Tar man ut et søksmål uten en advokat så er det viktig at man følger formkravene til å ta ut søksmålet. Følger man ikke formkravet så vil saken bli avvist av retten.


Justisdepartementet

 Les Justisdepartementets instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten.

Instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten

 Fastsatt 21.11.2005 av Justisdepartementet i medhold av politiloven § 29.

 

§ 1. Anvendelsesområdet

Instruksen regulerer behandling av henvendelser om påståtte kritikkverdige forhold i utført tjeneste i politi- og lensmannsetaten.

Instruksen kommer ikke til anvendelse for klager som gjelder:

- Tjenesteutøvelse hvor det hevdes at en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare forhold. Instruksen gjelder likevel for behandling av saker oversendt fra Spesialenheten for politisaker i medhold av påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd for administrativ vurdering.

- Straffeprosessuelle avgjørelser og annen tjenesteutøvelse av straffeprosessuell karakter.

- Forvaltningsmessige avgjørelser.

- Saker som behandles av Politiets sikkerhetstjeneste.

 

§ 2. Formål

Formålet med instruksen er å sikre en betryggende og ensartet behandling av henvendelser som nevnt i § 1.

 

§ 3. Saksbehandling

Under behandlingen av saken skal det om nødvendig innhentes supplerende opplysninger fra klageren, berørte tjenestemenn og andre, slik at saken er så godt

opplyst som mulig. Saken skal som hovedregel være ferdig behandlet innen 1 måned etter at politiet mottok den. Når det ikke er mulig å overholde denne fristen, gis klageren muntlig eller skriftlig informasjon om dette, med opplysning om når saken antas å være ferdig behandlet. Klageren skal gis underretning om sakens utfall.

Dersom henvendelsen fremsettes muntlig, skal politiet sørge for å få den nedskrevet.

Saken avgjøres av politimesteren eller sjefen for særorganet. Avgjørelsen kan forelegges Politidirektoratet for ny vurdering.

Gjelder henvendelsen politimesteren eller sjefen for særorganet behandles og avgjøres saken av Politidirektoratet. Avgjørelsen kan forelegges Justisdepartementet for ny vurdering.

 

§ 4. Registrering av henvendelser

Politiet skal sørge for at enhver henvendelse som nevnt i § 1 blir registrert. Registrering skal utføres på en slik måte at det enkelt kan fremskaffes statistiske opplysninger.

 

§ 5. Rapportering

Politidistriktene og særorganene rapporterer årlig til Politidirektoratet om saksbehandlingen, herunder om antall henvendelser, hva som var gjenstand for henvendelsen og om utfallet av saksbehandlingen. I tillegg skal det gjøres rede for hvilke tiltak som ble satt i verk for å hindre kritikkverdige forhold.

Politidirektoratet avgir årlig tilsvarende rapport til Justisdepartementet.

 

§ 6. Utfyllende bestemmelser

Politidirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser til gjennomføringen av instruksen.

           

§ 7. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft 16. januar 2006.